Kiwa logo
Rapportage klantervaringsmetingen
     
Registratienummer: 4477 Datum: 24-07-2014 Rapportnummer: KZT-7744-02
     

In het kader van uw deelname aan het certificatieproces voor het Keurmerk Zorg Thuis (KZT) zijn er in de afgelopen periode klantervaringsmetingen uitgevoerd.

De resultaten van deze klantervaringsmetingen zijn gericht op het inzichtelijk maken van gedrag(scompetenties) in de relatie tussen zorgverlener en klanten. In de klantervaringsmetingen is gebruik gemaakt van de volgende competenties en thema's:

Thema's
1. Afspraken over uw thuiszorg
2. Bereikbaarheid van uw zorgverlener
3. Professionaliteit van uw zorgverlener
4. Uw verzorging
5. Uw zelfstandigheid en activiteiten

 

Competenties
A. Klantgerichtheid
B. Sensitiviteit
C. Integriteit
D. Mondelinge communicatie
E. Organiseren eigen werk
F. Samenwerken
G. Vakbekwaamheid

 

Deze rapportage geeft inzicht in de gedragscompetenties die goed scoren en gedragscompetenties die verder zijn te ontwikkelen. Deze rapportage is voor het Keurmerk Zorg Thuis de basis waarop o.a. wordt beoordeeld of aan de vereisten voor het keurmerk wordt voldaan.
 

Toelichting op de figuur en tabellen
In figuur 1 is uw score in verhouding tot de norm in beeld gebracht weergegeven.
In tabel 1 zijn uw score op de competentiegebieden en de norm in cijfers uitgedrukt.
In tabel 2 zijn per competentie de gedragskenmerken weergegeven, waarbij de score van de gedragskenmerken is vergeleken met de norm voor de betreffende competentie.

 


Competentieprofiel
 

 

Deze rapportage is gebaseerd op 5 ingevulde vragenlijsten.

 

Eindresultaat : Voldoet aan de normeisen.
Per Thema Per Competentie
per thema  per competentie 
Figuur 1
Figuur 2
Ref. Thema Score Norm
1 Afspraken over uw thuiszorg 9.4 5.5
2 Bereikbaarheid van uw zorgverlener 10 5.5
3 Professionaliteit van uw zorgverlener 9.9 5.5
4 Uw verzorging 9.7 5.5
5 Uw zelfstandigheid en activiteiten 8.2 5.5
Tabel 1
 
Ref. Competentie Score Norm
A Klantgerichtheid 9.8 5.5
B Sensitiviteit 9.8 5.5
C Integriteit 10 5.5
D Mondelinge communicatie 8.2 5.5
E Organiseren eigen werk 9.2 5.5
F Samenwerken 10 5.5
G Vakkundigheid en (zelf)ontwikkeling 9.7 5.5
Tabel 2
 

Score op gedragskenmerken
 
Met behulp van een kleurcodering is weergegeven of uw resultaten boven, op of onder de norm zijn. Competenties onder de norm geven een indicatie voor verder verbetering.

De gehanteerde kleurcodering is:

      Uw resultaat stijgt uit boven de norm
   
      Uw resultaat is gelijk aan de norm
   
      Uw resultaat is onder de norm
   
Nr. Vragen (naar thema) Score Norm
Afspraken over uw thuiszorg
3 Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? 10 5.5
4 Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? 9.4 5.5
5 Is vervanging goed geregeld? 8.2 5.5
6 Komt de zorgverlener de afspraken over de zorg goed na? 10 5.5
Bereikbaarheid van uw zorgverlener
7 Kunt u de zorgverlener telefonisch goed bereiken? 10 5.5
Professionaliteit van uw zorgverlener
8 Is de zorgverlener goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 10 5.5
9 Vertrouwt u de zorgverlener? 10 5.5
10 Werkt de zorgverlener vakkundig? 10 5.5
11 Werkt de zorgverlener goed samen met andere hulpverleners? 9.4 5.5
12 Luister de zorgverlener aandachtig naar u? 10 5.5
13 Geeft de zorgverlener goed antwoord op uw vragen? 10 5.5
14 Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 10 5.5
Uw verzorging
15 Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? 9.4 5.5
16 Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? 10 5.5
Uw zelfstandigheid en activiteiten
17 Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? 8.2 5.5
18 Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? 8.2 5.5
Tabel 3

Toelichting op de competenties
 
Hieronder vindt u uitleg over de verschillende competenties waarop u in de klantenvragenlijst wordt gemeten. De ontwikkelbaarheid geeft aan of een bepaalde competentie gemakkelijk of juist moeilijk te ontwikkelen is. Dit geeft een indicatie van de moeite die het u zal kosten om een bepaalde competentie verder te verbeteren.

 

   
Competentie Definitie Ontwikkelbaarheid
Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van cliënten en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van cliënten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. +
Sensitiviteit Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving (en de eigen invloed hierop). Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mededelingen en non verbale communicatie. + -
Integriteit Gewetensvol handelen vanuit persoonlijke- en organisatienormen en waarden. -
(Mondelinge) communicatie Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. + -
Organiseren van het eigen werk    Effectief het eigen werk organiseren door zorgvuldig en resultaatgericht te werken + -
Samenwerken Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. +
Vakkundigheid en (zelf)ontwikkeling Beschikken over de juiste vakkennis en –vaardigheden. Acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zo beter werk te leveren. +
 

(c) Kiwa MijnKeurmerk Stationspark 45 | 4462 DZ Goes  
  Telefoon : +31 113 715 413 | E-mail : info@mijnkeurmerk.nl